TAI-ČI a Či-kung

 

"Pro primitivní lidi byla přítomnost energie a síly východiskem pro analýzu a porozumění světu přírody. Primitivní lidé cítili sílu, ale neměřili ji. My dnes sílu měříme, ale nejsme schopni ji cítit."

Vine Deloria

Čchi - kung lze přeložit jako umění ovládat energii nebo práci s energií (kung = umění, práce).Čchi je možno nejlépe vysvětlit jako druh jemné energie podobné elektřině, která však proudí tělem lidí i zvířat. Pokud se její cirkulace úplně zastaví nebo zpomalí, např. vlivem stresu, nemoci, úrazu, člověk onemocní nebo zemře. Čchi proudí v našem těle v tzv. meridiánech. Podobně jako tepny mají různé větve, které zásobují jednotlivé orgány krví, jsou rozvětvené i kanály čchi, které zásobují jednotlivé orgány energií. Vše řídí naše mysl. Platí princip : myšlenka vede čchi - čchi vede krev. Dnes již vědci vyvinuli citlivé přístroje, kterými jsou schopni proud čchi měřit.

Při cvičení čchi- kungu se žáci učí zklidnit mysl, harmonizovat tělo a duši tak, aby mohla čchi volně proudit. Čchi- kung je také někdy nazýván čínskou jógou. Rozdíl je v práci s energií, čchi- kung zpočátku provází pohyb, vizualizace a mysl se cvičí v koncentraci. Tím se vysoce rozvíjí intelekt a schopnosti člověka.

V organizmu se startují procesy samoléčení a uzdravování, zvyšuje se imunita. Upravuje se srdeční činnost, krevní tlak, funkce ledvin, odcházejí revmatické bolesti kloubů, bolesti hlavy, upravuje se spánek, probouzí se sexuální síla, posiluje se zrak a rehabilituje se páteř. Tradiční čchi- kung je také bojové umění s důrazem na rozvoj telepatie a možnosti ovlivnění toku energie čchi u protivníka.

Čchi- kung je škola duchovního rozvoje osobnosti a není v rozporu s žádným náboženstvím. Lze jej kombinovat s jinou duchovní praxí nebo cvičením. Je dostupný všem věkovým kategoriím, mohou ho praktikovat mladí i staří, nemocní i zdraví. Každý žák se sám vydává na cestu dobrodružství a poznání. Umění ovládat energii čchi však v žádném případě neznamená prosazování vlastní vůle. Je to škola pokory, lásky, jednoty.

Koncept čchi není západní mentalitě úplně cizí. S postupně narůstajícím dialogem mezi východem a západem se východní koncept čchi zkoumá ve vědeckých laboratořích na obou polokoulích a jeho existence a účinnost je prokazatelně měřitelným jevem. Připomeňme si naši kulturní historii - přikládání rukou za účelem uzdravování. Největší uzdravovatel ze všech, Ježíš Kristus, je znázorňován se svatozáří, znakem svého viditelného čchi. Připomeňme si náš lidový jazyk - mluvíme o tom, že pociťujeme "dobré" nebo "špatné" vibrace vyzařující z lidí. Čchi- kung je starý přinejmenším 2 000 let a zároveň je nový jako zítřek - zatímco vědci je zkoumají v laboratořích, milióny lidí jej praktikují a včleňují ho do svých životů a radostně si užívají lepšího zdraví, větší životní síly a uvolnění od stresu.

Tai-či 

Pomalu se pohybuješ pod korunami stromů, dýcháš, připadá ti, že spolu s lehounkým vánkem splýváš s přírodou v jejím léčivém rytmu. Hlava, ramena, paže, trup, nohy a chodidla se pohybují společně, plynule, hladce a uvolněně, jako když vplouváš do nové, všeprostupující přírodní síly.Ocitáš se v jiném světě, v jiné době....

Pouhá slova, ale snaží se vyjádřit prožitek, jaký vám přinese cvičení tai-či, čínské cvičení pozvolných a klidných cviků.

Na tai-či se můžeme dívat jako na "vnitřní" styl čínského bojového umění, dále jako na pohybovou meditaci, či umění dlouhého života. Dá se říci , že bylo zrozeno z bojového či -kungu.Jejich podstata a princip je stejný. Dnes se dostal do popředí  především jeho pozitivní vliv na zdravotní stav.

Pravidelný cvičební program vede k tomu, že se člověk cítí svěžeji, lépe vypadá a má lepší životní pocit. Cítí se také méně unaven, neboť cvičení oživí a probudí celý lidský organizmus, který potřebuje ke své dobré činnosti soustavné podněty. Pravidelné cvičení vede také k redukci tělesné hmotnosti a větší odolnosti vůči nemocem.

Na zakladatele a vznik tai-či panují různé názory.V současnosti jsme přesvědčení, že jeho stáří je přibližně 800 let a vytvořil je taoista Chan San Feng. Je to umění, které je založeno na práci s energií či-kungu, učení o jin jangu a pěti prvcích, filosofický základ tvoří taoismus.

Velkou roli hraje při cvičení tai-či prohloubení vnímání tělesného pohybu. Čím je vnímání dokonalejší, tím širší je báze, z níž můžeme pohyb zpětně ovlivňovat. Při pohybu se vyžaduje pokojná mysl, vědomě řídit pohyby, spojovat dýchání s pohybem. Pohyby jsou harmonické, nenásilné, jemné a pomalé. Tělo je vzpřímené, přirozeně uvolněné, vyvážené, nenakloněné. Při cvičení tai-či jsou pohyby plynulé, kruhové, boky jsou osou, horní a dolní část se následují a celé tělo tvoří jeden celek.

Každý cvik provází proudění energie čchi tělem.Každý cvik ovlivňuje určité dráhy a orgány těla.

Zpočátku se soubor cvičí pojednotlivých částech, které se pak vzájemně spojují. Stálým opakováním celého souboru si ho cvičenci bezpečně vštípí do paměti. Po kompletním ovládnutí pohybového schématu souboru se pracuje na souladu pohybu a dýchání, což se předtím nezdůrazňovalo.Následně přichází na pořad otázka vnímání  proudu čchi a její vizualizace se zaměřením na její východisko tan-tchien.Do tohoto bodu si cvičenci vizualizují při vdechu příliv čchi, zatímco při výdechu současně s prováděným pohybem vedou čchi z tan.tchienu skrze končetinu do směru, jímž  paže nebo dolní končetina hlavní pohyb provádí. Po automatizaci i této fáze cvičení se člověk plně pohrouží do cvičení souboru, pohyb se stává pohybovou meditací s úplným vyčleněním myšlenek na vlastní já.

Aplikace teorie jin-jang ve cvičení tai-či

I ve všech akcích tai-či existuje vztah jinu a jangu. Jednota protikladů je obsažena v přitažení a odstrčení, napnutí a uvolnění, otevření a zavření, postupu a ústupu, pohybu pomalu a rychle, nahoru a dolů, vpřed a vzad, vpravo a vlevo, v nádechu a výdechu, v prázdnotě a plnosti.

V tai-či prázdnotě odpovídá poddajnost a měkkost, plnosti napětí a tvrdost; protiklady jsou obsaženy v každém prvku cvičení, jsou základem změny pohybu a držení končetin i trupu. Mohou být interpretovány, v závislosti na souvislostech, různými způsoby, např. z hlediska

 • pozornosti: 
  pokud se soustředíte na pravou ruku, je z pohledu protikladů "plná", zatímco levá ruka, která je mimo vaši pozornost, je "prázdná"
 • těžiště: 
  při levém postoji luku je levá noha, která je podpěrou těla "plná", zatímco odlehčená pravá noha je "prázdná"
 • aplikace síly: 
  lehké kontrolované pohyby jsou "prázdné", zatímco pohyby provedené se značným úsilím jsou "plné"

Správné a důsledné rozlišování mezi "plným" a "prázdným" přispívá ke zvládnutí tai-či.

Pět principů pohybu

Na počátku 90. let minulého století bylo experty wu-šu, působícími při China Sports Magazine, zformulováno následujících pět principů pohybu tai-či stylu Jang:

1. Princip hedvábného pohybu

"Hedvábná energie" ve své podstatě zahrnuje osm kvalit: Vyrovnanost, stálost, nenucenost, jemnost, lehkost (bez námahy), snadnost (samozřejmost), pružnost a uvolněnost.

 • Vyrovnaností 
  rozumíme klidný, přirozený pohyb těla nahoru a dolů, při němž těžiště zůstává v jedné horizontální úrovni, nedochází k prudkému zvedání a klesání těla, ale pohyb je klidný a přirozený.
 • Stálostí 
  rozumíme udržení rovnoměrného tempa, které je určováno individuálními možnostmi cvičících, od začátku do konce cvičení. (Ačkoliv se při výuce často využívá skupinové cvičení, je tai-či zásadně individuální disciplínou.)
 • Nenucenost 
  znamená, že pohyby nejsou tvrdé (pevné) nebo toporné (strnulé). Všechny klouby, šlachy a svaly mají být dostatečně procvičeny a uvolněny. Strnulost pohybů má dvě příčiny. První je neznalost zásady plynulého užití síly. Například při tlačení rukou vpřed většina cvičících užívá jen horní části těla, zatímco síla by měla vycházet z chodidel, potom bude mnohem větší, než kdyby vycházela pouze z paží. Druhou příčinou strnulosti je neporozumění úloze, kterou má pas jako linie mezi horní a dolní částí těla a jako východisko všech pohybů. Pohyb pasem by měl vždy předcházet pohybu končetinami. Je třeba stále dávat pozor na střední část těla, vždy držet boky uvolněné, zadek podsazený. Jen tehdy se pohyby stanou měkkými, kruhovými, plynulými a harmonickými.
 • Při cvičení je třeba připomínat si důležitost uvolnění - pro dosažení měkkosti je významnější než pomalost. Jen měkkostí může být dosaženo tvrdosti. Například bičem, který je měkký, lze tvrdě udeřit. Palice s bambusovou násadou rozbije kámen mnohem snadněji nežli palice s násadou železnou, přestože bambus je měkčí než železo. Proto při užití síly musí být svaly uvolněny, měkká síla pak vyjde z celého těla.
 • Lehkost 
  znamená preferenci užití vědomí před silou. Jen je-li zachována lehkost, mohou být pohyby hladké, uvolněné, bez námahy.
 • Pružnost 
  může být přirovnána k hedvábnému vláknu, které je jak pružné (poddajné), tak houževnaté. Po provedení sestavy bude zkušený cvičenec cítit efekty této hedvábné energie. Tělo bude uvolněné a svěží, mírně zahřáté, bez pocitu únavy nebo zkrácení dechu.

2. Princip nepřetržitosti

Cvičícím má od začátku do konce provádění sestavy procházet souvislý tok energie, nemá zadržovat mysl a dech.

Všechny pohyby jsou propojeny. Předchozí akce je přípravou následující akce, další akce je předcházející navazující akce. Lze říci, že každý pohyb je spojovacím článkem mezi dvěma akcemi. Proud pohybu se nesmí zastavit a hedvábná energie nesmí být přerušena. Tento princip je nutné aplikovat nejen u pohybů během každého cviku, ale také v průběhu celé sestavy. Výstižným popisem cvičení tai-či je výrok, že je jako "plující oblaka a plynoucí voda".

K tomu, aby bylo dosaženo nepřetržitosti celého cvičení je nezbytná i nepřetržitá koncentrace na jeho provádění.

Ke koncentraci patří i správná orientace pohledu. V závislosti na druhu pohybu musí pohled při cvičení sledovat zpravidla tu ruku, která se zdvihá vpřed, nebo být upřen v tu stranu, kam je otočena vaše tvář.

Uvědomělost je základem tai-či. Měla by sloužit k vedení síly. Při každé akci by měla být sila a její užití pod kontrolou vědomí.

3. Princip pohybu po kružnici

Při cvičení se paže musí pohybovat po půvabných kruhových obloucích nebo křivkách. Tím se vyhnete tuhosti a strnulosti a stáváte se hbitější a přesnější. Mnohem snadněji budete dělat pohyby lehce, uvolněně a pružně. Nohy by také měly postupovat a ustupovat v křivkách bez ostrých pohybů.

4. Princip absorbce

Při cvičení musíte vyloučit všechny postranní myšlenky, čehož dosáhnete jen plnou koncentrací na prováděné cviky. To vám umožní rozvinout schopnost procítit každý kousek těla, každý sval, a tak se postupně naučit podřizovat své tělo vědomí. Jen tak můžete být zcela pohlceni cvičením a můžete dosáhnout očekávaných výsledků.

Na začátku cvičení sestavy, když jste uvolněni a maximálně soustředěni, cítíte jak vám prsty mohutní, zvětšují se a ztrácí citlivost. To znamená, že můžete vyvolat čchi do svých prstů. Pocit čchi byste měli mít po celou dobu cvičení. Jestliže vaše pohyby nejsou pomalé, plynulé, jemné a kruhové (křivkové), absorbce se automaticky zastaví a pocit čchi zmizí.

Energie každého pohybu se odráží v prstech. Základem je proto pocit čchi v prstech. To znamená, že vitální energie je mobilizována, že pohyby jsou vedeny vědomím. Jak již bylo uvedeno, musíte nechat vědomí, aby vedlo váš pohyb. Jinak nikdy nedosáhnete stavu úplné absorbce. Dokonce ani tehdy ne, když budete dělat pohyby technicky přesně.

Absorbce není vidět. Je to stav mysli a pocit čchi může být pouze vnímán. Na druhé straně však jemné, plynulé a křivkové pohyby jsou očima vnímatelné. Jestliže takovéto pohyby nevidíte, lze s jistotou tvrdit, že cvičící selhal v dosahování absorbce. Cvičící se pohybuje mechanicky, bez absorbování podstaty tai-či.

5. Princip úplnosti

U cvičení tai-či platí: "Když se pohybuje jedna část těla, pohybuje se i celé tělo, když je jedna část těla nehybná, potom je nehybné celé tělo".

Když zacvičíte celou sestavu, máte procvičené celé tělo jak zevně, tak i vnitřně. Každý pohyb v tai-či je pohybem celého těla.

Sestavu se lze naučit poměrně snadno, ale dosáhnout mistrovství ve využití výše popsaných energií je obtížnější. Když ovládnete pět energií, budete mít plný prospěch z efektů dávajících zdraví. To bude zpětně stimulovat váš zájem a důvěru v tai-či a zvyknete si na pravidelné cvičení.

 

 

 

Vitální energie - čchi

Tradiční čínská medicína používá termínu "čchi" k označení životní síly - vitální energie, která je nezbytným předpokladem života. Zjednodušeně lze říci, že čchi je kombinací prvotní energie obsažené v ledvinách s energií vdechovaného vzduchu a konzumované potravy.

Její teorie je do detailů rozpracována hned na začátku knihy Su-wen v kapitole nazvané "O úloze přírody v dávných dobách". Pojednání o ní začíná takto:

"Dávní mudrci učili obyčejné lidi, že je potřeba se včas bránit škodlivým vlivům, které způsobují nemoci, že je potřeba zachovávat klidnou a čistou mysl a odstranit z ní všechny rušivé myšlenky, aby životní síla, pravá čchi, mohla nerušeně proudit a duch i esence se uchovávaly uvnitř. Takto potom nemoci neměly proč vzniknout. Mysli těchto lidí byly ztišené, žádostí měli málo, srdce pokojná a bez chtivosti, jejich těla měla dostatek pohybu, ale nebyla přetěžována, čchi měli harmonickou, a mohli proto žít podle svých přání a naplňovat je. Každé jídlo se jim zdálo chutné, všechny šaty se jim zdály krásné, radovali se ze svých zvyků a obyčejů, a vrchnost a obyčejný lid se k sobě nechovali nevraživě. Za ničím se žádostivě neotáčeli, nic nedokázalo poblouznit jejich srdce. Ani moudří ani hloupí, ani schopní, ani méně schopní se nepachtili za věcmi, a všichni žili v souladu s Cestou. Protože plně pochopili a osvojili si pravý život a nedovolili vnitřním ani vnějším rušivým vlivům, aby jim škodily, mohli se dožívat sto roků bez toho, že by jejich pohyby ochably."

 

Již tento úryvek naznačuje, jaký význam a důležitost Číňané vitální energii přisuzují a jakou pozornost věnují jejímu množství, kvalitě, proudění, doplňování...

Teorie životní síly a další související problematika jsou značně rozsáhlé, a proto se pokusím o stručné shrnutí podle mého názoru toho nejpodstatnějšího:

 • Čchi - životní energie je základem veškerého života. Projevuje se jak na úrovni materiální, tak nemateriální. Z pohledu tradiční čínské medicíny je materiální formou energie čchi např. krev, hleny, nečistoty a odpadní látky z metabolických procesů. Nemateriálním projevem čchi je mysl - duše a duch.
 • V člověku se vitální energie čchi transformuje z esence ťing , hmotné podstaty života. Ta je zásobárnou lidské, tělesné čchi. Tvoří se spojováním vdechované čchi vzduchu, esence potravy, plodivé síly a krve. Čchi je povahy jangové, ťing jinové.
 • Čchi jako primární životní síla člověka vzniká spojením prenatální esence otce a matky, která ve svém těle zárodek vyživuje vlastní prenatální esenciální čchi, obsaženou v její krvi a čchi. Transformací těchto zdrojů dochází k vytvoření vlastní čchi, která se nazývá také prvopočáteční resp. vrozená čchi. Ta se uchovává v ledvinách a tvoří tam prenatální čchi člověka.
 • Po narození se musí každý jedinec začít starat sám o sebe tím, že si vytváří vlastní postnatální vyživující esenci, kterou získává z tekuté i tuhé potravy trávením a jejím spojením s tzv. čistou čchi představovanou vdechovaným vzduchem.
 • Čchi lze popisovat a třídit z různých hledisek. Obecně však v lidském těle plní funkci hybné síly, funkci zateplovací, transformační, vyživující, zadržovací a ochrannou.
 • Čchi se v těle neustále pohybuje. Stoupá, klesá, vstupuje a vystupuje. Bez přestání tělem cirkuluje. Její kvalita i množství se mění dle denní doby, věku, ročního období, stavu mysli i dalších faktorů. Obíhá systémem ťing - luo, zjednodušeně popsaným 12 řádnými a 8 mimořádnými drahami (ťingy), 12 odbočkami řádných drah (luo) atd. Dráhy jsou hlavními cestami, které spojují vnější a vnitřní i horní a dolní části lidského těla a náleží vnitřně k interním orgánům. Luo jsou odbočkami drah a jsou rozvedeny na povrch celého těla. Existují ale i samostatné body süe.
 • Hlavními úkoly ťing - luo jsou transport čchi (všeobecně chápané jako proud energie těla) a krve, regulování funkcí vnitřních orgánů a tkání a propojení všech základních substancí, orgánů a tkání jako celku.

Energetické účinky

Tai-či je cvičením, zajišťujícím přísun a akumulaci energie, ovlivňujícím její pohyb a kvalitu. Cvičící pracuje s vitální energií, ať už vědomě nebo nevědomě. Pro vlastní výsledek však není subjektivní pocit ovládnutí této energie důležitý, protože tai-či funguje, ať chceme nebo nechceme.

Jak již bylo výše uvedeno, tai-či má velice pozitivní vliv na zdraví. Od prevence až po léčebné působení. Počínaje bolestmi zad a hlavy přes zvýšení psychické odolnosti vůči stresu až po civilizační choroby. Vysoký krevní tlak, obezita, neplodnost, nervozita - to, a ještě mnoho dalšího můžete pozitivně ovlivňovat cvičením tai-či.

Čínská akademie věd a další renomované instituce provedly různé výzkumy na lidech, cvičících sestavu "24 cviků stylu Jang". Jejich výsledky konstatují, že cvičením dochází ke zlepšení srdeční a dechové funkce, poklesu hladiny cholesterolu, zpomalení řídnutí kostí, synchronizaci a zlepšení mozkové činnosti a paměti. Cvičení stimuluje činnost orgánů umístěných v dutině břišní a přispívá i ke zlepšení látkové výměny. Nelze opomenout ani jeho příznivý vliv na kloubní a svalový systém a řadu dalších, i chronických, onemocnění. Byly konstatovány také výrazné antistresové a antineurotizační účinky.

Z pohledu zdravotního je tai-či nejen fyzickým cvičením, ale i speciálním a vědomým tréninkem centrální nervové soustavy. Duševní činnost je zde důležitější než fyzické pohyby. U citlivých jedinců se mohou projevit efekty cvičení již při pouhé představě cvičení. Nejvhodnější však je spojit tělesné s duševním, protože ten, kdo se omezí jen na fyzické pohyby, nikdy nepozná skutečnou hodnotu tai-či.


kurzy taiči a čikung - styl jang

zájemci o cvičení se mohou příjít zdarma podívat do cvičebních hodin.

Cvičíme: Měník 144................................................

--informační setkání a cvičení bude..1.8.2020............ od 9 hodiny

kurz - Začátečníci

termín : ......nekoná se.....

rozsah: 20 hodin v hodinových lekcích - taiči sestava"8" a  základy čikungu

cena:  1900,-kč ,      splatná při zahájení / první hodina zdarma /

Oblečení: sportovní ,příjemné, volnější, měkkou sportovní obuv, neperlivou vodu

červen  
červenec  
srpen          uterý a čtvrtek   
září                     
říjen         
listopad     
prosinec     
leden        

Přihlášky e-mailem nebo telefonicky 603857941

 

Kontakt

Relaxaktivity Měník 144, 50364 Měník +420 603 857 941